جنایت انگلیس

فرقه پژوهی

یکی از مقاطع تاریخی که نباید به فراموشی سپرده شود درگیریهای مذهبی حکومتهای انگلیس با کلیساست. که متاسفانه علیرغم شدت جنایت که بطور همیشگی با کشتار تعداد انبوهی از مردم معتقد همراه بوده، بجز در کتب تاریخی آنهم محدود، تحلیلی از آن ارائه نمیشود. چراکه اینگونه مباحث میتواند به چهره ظاهرا دمکراسی خواهی انگلیس لطمه وارد کند. بعبارت دیگر چگونه ممکن است حکومتی با این وسعت جنایت علیه بشریت که تا امروز هم ادامه دارد ادعای اعتقاد به دموکراسی نماید. حجت السلام منصوری نگاهی دارد به این جنایات که تا امروز هم با شکل متفاوت ادامه دارد.