آمریکا تروریست

فرقه پژوهی برداشت از بهائیت در ایران:

پیشوایان بهائی در قبال دریافت حمایت قدرت های استعماری، ضمن ثناگویی، مجری سیاست های آنان نیز بوده اند. پس وقتی بهائیت مبنا و مقصود خود را با آمریکا یکی معرفی می کند و آن را خیرخواه برای بشر می داند، باید دانست که یا بهائیت مزدور آمریکاست و یا عدل و خیرخواهی را تنها در منافع خود می بیند!

با بررسی سیره پیشوایان بهائی به شواهد بسیاری از سرسپردگی این فرقه به قدرت های استعماری بر می‌خوریم. در طول تاریخ نظام های سلطه‌گر و قدرت های ستمگر همواره در جبهه مخالف ادیان الهی بودند؛ ادیانی که به حکم پروردگار، احقاق حقوق انسان ها و برچیدن ظلم و فساد را دنبال می کردند.

اما فرقه بهائیت بر خلاف این سیره تاریخی، از روابط حسنه ای با قدرت های سطه‌گر برخوردار بوده است. پیشوایان بهائی در قبال دریافت حمایت قدرت های استعماری، ضمن ثناگویی، مجری سیاست های آنان نیز بوده اند. از این رو یکی از موارد ثناگویی بهائیت برای نظام استعماری آمریکا را می توان در چاپلوسی شوقی افندی برشمرد.

شوقی افندی ضمن اعلام وحدت مبانی رژیم آمریکا با بهائیت، از خیرخواه و مورد تأیید پروردگار بودنِ این کشور سخن گفت و از سرکوب مخالفین فکری بهائیت توسط آمریکا، ابراز خشنودی کرده است: «این ملت که مشهوداً مشمول تأییدات موفوره الهیه بوده و چنان مقام بلند و پر مسئولیتی را در آن قاره مستعد احراز کرده، اول ملت از ملل غرب بود که بعد از صعود حضرت بهاءالله و اعلان مرکز میثاق به حرارت و ضیاء اشعه ساطعه از امرالله روشن و مشتعل گردید… در جریان جنگ دوم در سرنگونی و برانداختن مروجین عقاید و نظریاتی که اساساً با مبادی آیین ما مباینت دارد، نقش قاطعانه ایفا کرده و ودرو ویلسن (Woodrow Wilson) رئیس جمهوری جاویدان این ملت این افتخار بی نظیر را احراز کرد که در میان زمامداران ممالک شرق و غرب یگانه شخصیتی بود که نوایای خیریه خود را که نزدیک به مبادی امر حضرت بهاءالله اعلان فرمود.»(1)

اما در پاسخ به خیرخواهی آمریکا برای مردم دنیا از زبان بهائیت می گوییم:

اول: آمریکایی که پیشوایان بهائی عادل و خیرخواه خطاب کرده اند، تاریخی کوتاه اما سرتاسر ظلم و جنایت به بشریت دارد. در واقع همان زمان که پیشوایان بهائی در کف عدالت آمریکا بودند، این کشور و نظام سلطه گر درگیر یکی از ظالمانه‌ترین جنگ های بسیاری از آمریکای جنوبی گرفته تا اروپا و آسیا بود. جنگ هایی که نه برای ایجاد صلح، بلکه با هدف گسترش سلطه و چپاول ثروت ملّت ها و پُر کردن جیب سرمایه داران این کشور بوده است.(2)

به راستی تمام دنیا دیدند، آمریکایی که به گفته پیشوایان بهائی نماد عدالت و خیرخواهی برای دنیا بود، چگونه بمب های اتمی اش را به عنوان پیام صلح و دوستی به زنان و کودکان هیروشیما و ناگازاکی هدیه کرد و صدها هزار زن و مرد و کودک را به کام مرگ فرستاد.

دوم: تنها در یک صورت عامل جنگ های خانمان سوز در دنیا که به کشته شدن میلیون ها نفر منجر شد را می توان خیرخواه، عادل و علمدار صلح در دنیا دانست؛ آن هم گوینده نادان یا مزدور باشد. البته این فرض در مورد بهائیت به خوبی صدق می کند؛ بهائیتی که رسماً مزدور استعمارگران، از جمله آمریکا در سرکوب فکری آزادی خواهی ملت های مورد ستم قرار گرفته بود. نقش مزدوری و سربازی جنگ نرم بهائیت در ویتنام برای آمریکا، برای سرکوب فکری آزادی خواهی در این کشور، خود گواهی بر نوکری این فرقه برای آمریکاست.(3)

آری؛ وقتی بهائیت مبنا و مقصود خود را با آمریکا یکی معرفی می کند و آن را خیرخواه برای بشر می داند، باید دانست که یا بهائیت مزدور آمریکاست و یا عدالت را تنها در منافع خود می بیند!

پی‌نوشت:

1- حصن حصین شریعت الله، ترجمه فؤاد اشرف، صص 44-43.

2- از اشغال هائیتی (1915-1934م.) و جمهوری دومنیکن (1916-1924م.) گرفته تا جنگ جهانی اول (1917-1918م.)، از جنگ جهانی دوم (1941-1945 م.) گرفته تا جنگ ویتنام و بولیوی و کره و افغانستان و عراق و…، همگی اسناد عدالت و خیرخواهی این نظام مستکبر و سلطه گر است!

3- جهت مطالعه بیشتر، بنگرید به مقاله: پشت پرده حضور بهائیت در ویتنام