جایگاه زن در بهائیت

فرقه پژوهی برداشت از بهائیت در ایران

یکی از تاکیدات و افتخارات آئین ضاله بهائیت، پرداختن به حقوق زنان و تساوی دانستن آن با حقوق مردان میباشد. عدم اجازه ورود زنان به شورای رهبری این فرقه چه توجیهی دارد؟ حجت الاسلام زارع با استفاده از اسناد بابیت و بهائیت به این سوال پاسخ داده اند.