هرمان رومر

فرقه پژوهی برداشت از بهائیت در ایران

هرمان رومر متکلم روحانی پروتستان المانی کتابی دارد تحت عنوان “بابیت و بهائیت، پژوهشی در تاریخ مذاهب اسلامی” که رساله دکترای او میباشد.

حجت السلام جمشیدی نگاهی دارد به دیدگاه هرمان رومر که بصورت فایل صوتی تقدیم مخاطبین گرامی میگردد.