نقد مسیحیت تبشیری

فرقه پژوهی

تناقض قرائت جریان تبشیر از ایات انجیل در موضوعات مختلف یکی از عواملی است که این جریان منحرف را در مقابله با مسیحیت سنتی و ادیان دیگر دارای کتاب قرار میدهد.