فرقه پژوهی برداشت از بهائیت در ایران

در بسیاری از مناطق ایران، روی درب خانه‌ها، دو کوبه با دو صدای متفاوت وجود داشت. یکی مخصوص مَردان و دیگری مخصوص زنان. بله به نظر میرسد در فرهنگ اصیل ایرانی باستانی، رعایت فاصله از نامحرم و حفظ پاکدامنی، اجباری بوده است. و با این فرض نمیتوان وجود حجاب را صرفا به گسترش اسلام به ایران نسبت داد. کما اینکه در ادیان مختلف از مسیحیت تا یهود حجاب امری پذیرفته شده بوده و هنوز هم در جامعه سنتی ادیان این فرهنگ قابل ملاحظه است.

مشاهده عکس‌نوشته‌ها:

 فرهنگ اصیل ایرانی