فرقه پژوهی برداشت از بهائیت در ایران

یکی از موضوعات قابل بحث در حوزه بهائیت موضوع نقش یهودیان ایران در تشکیل و گسترش جریان ضاله بابیه و بهائیه میباشد که این ارتباط بعد از استقرار عبدالبها در عکا و بعدها تمرکز تشکیلات بهائیت در شهر بندری حیفا کاملا مشهود و معنا دار میگردد . توضیحات حجت السلام جمشیدی را در این موضوع میشنویم