پنطیکاستی

فرقه پژوهی:

برای راستی آزمایی پنطیکاستی ها کافیست که ترفند های ساده ای را به کار برد. به عنوان مثال می توان در مکانی از قبل مشخص نشده شخص ناقص العضو یا با جراحت بسیار عمیق را که با چشم قابل مشاهده است درخواست شفا بدهد. در این صورت است که می توان فریب کاری این اشخاص را مشاهده نمود. در این موضوع سخنان جناب منصوری پژوهشگر ادیان ارائه میگردد.