مسیحیت تبشیری

فرقه پژوهی:

یکی از منابع قدرت که در قرآن و کتاب مقدس مسیحیان به آن اشاره شده است امکان اعطای قدرت شیطانی به انسان می باشد. درواقع ممکن است یک شخص بتواند کارهای خارق العاده انجام دهد اما با قدرت شیطانی نه الهی. پنطیکاستی ها هم با استفاده از این قدرت شیطانی می توانند کارهای خاص انجام دهند.

پنطیکاستی