پنطیکاستی

فرقه پژوهی:

آدرنالین ماده ایست که دربعضی جراحات هرچند عمیق از غدد فوق کلیوی ترشح می شود این ماده مسکنی بسیار قوی و ضد درد می باشد. ایجاد شرایطی در بدن داوطلب شفا که باعث ترشح آدرنالین در بدن شود باعث توهم شفا در داوطلب می باشد و شخص معجزه گر این شفا را به خود منسوب می کند. آقای منصوری در این موضوع توضیحاتی را ارائه داده است: