پنطیکاستی

فرقه پژوهی:

با مشاهده قدرت های فراروانی می توان به عمومیت داشتن انجام برخی کارهای فوق العاده پی برد. در واقع قدرت هایی در انسان ها یا حتی حیوانات وجود دارد که می تواندخاص باشد. مثل تشخیص زلزله که چند دقیقه قبل از وقوع آن در سگ وجود دارد. در انسان هم چنین توانایی هایی وجود دارد که پنطیکاستی ها از این سوء استفاده می کنند. جناب آقای منصوری در این رابطه توضیح میدهد.