پنطیکاستی

فرقه پژوهی:

برخی دانش هایی مثل کیمیا، لیما و… وجود دارند که راجع به امور خیالات تسخیرات طلسم ها و… هستند و کسی که این علوم را یاد بگیرد می تواند مثلا در خیال یک شخص تصرف کند و یا مثلا خواب هایی را برایش ایجاد کند و با ادعای اینکه خواب را معجزه وار برایش ایجاد کرده مخاطبش را جذب جریان خود می کند.