فرقه پژوهی:

قبل از بیان ادعای دروغین مدعیان قطبیت در فرقه گنابادیه میباید بدانیم آیه مباهله چه شان و منزلت و نکات مهمی را در خود جای داده است.

مباهله

مدعیان قطبیت بدانند که هیچگونه ربطی به مباهله و اثرات آن نداشته و ندارند.

در متن گزارشات واصله از لایه های درگیر در بیت کسانی که مدعی قطبیت در فرقه گنابادیه را دارند نتیجه گیری میشود، محمد اسماعیل صلاحی یکی از اقطاب شاخه‌های صوفیه گنابادیه برای فرار از رسوایی از مباهله فرار کرد.

در فرقه انحرافی صوفیه گنابادیه که رنگ به ظاهر عرفانی به خود گرفته، جذب افراد با ابزار دین در قالب عرفان انجام میشود. علت استفاده ابزاری از دین توسط بزرگان صوفیه گنابادیه ریشه در ریاست طلبی و دنیاگرایی دارد.

وقتی آدم های ریاست طلب و دنیاگرا همچون صلاحی و آزمایش در بازار گرایشات درونی مردم و اقبال افکار عمومی بی توفیق هستند، تلاش می کنند با نام دین به طرق مختلف برای خود بازار گرمی کنند تا چند صباحی افرادی به گرد خود جمع نمایند، غافل از اینکه کوچکترین قدرت درونی در آنها یافت نمی شود.

عجز صلاحی از مباهله در حالی صورت گرفت که وی همانند دیگر اقطاب شاخه های مختلف این فرقه، مدعی مرجعیت دینی و انسان کامل بودن دارد. کسانی که با بازی مفاهیم دینی دست به انحراف افراد جذب شده می زنند و متاسفانه سخن انحرافی آنان سکه رایج دینمداری در عالم تصوف و عرفان شده است،

صلاحی همان شخصی است که با هدایت شرمان بهشتی و مصطفی آزمایش باعث ترویج اباحه گری در فضای مجازی شد و همسر کشف حجاب کرده آزمایش در مقطع زمانی خاصی این مدعی کذاب را تایید و تشویق میکرد تا به بهانه قطبیت، آرامش را از جذبی و دراویش سلب کند!

شرمان بهشتی

باتوجه به اینکه افراد متعددی همچون جذبی، صلاحی، آزمایش و دیگر اقطاب شاخه های مختلف این فرقه در طول تاریخ، ادعای دروغ داشته و از دین استفاده ابزاری کردند، لازم است برای رسوا ساختن آنها اینگونه ماهیت دروغین شان را فاش کرد تا نقاب از چهره این مدعیان دروغین برداشته شود.

صلاحی به بهانه‌ی رفاقت با آزمایش از مباهله درون فرقه ای فرار کرد، به نظر شما دیگر مدعیان دروغین از جمله آزمایش و جذبی به چه بهانه ای از مباهله فرار خواهند کرد؟

و البته توصیه میکنیم مدعیان قطبیت برای رسیدن به مطاع قطبیت با استفاده ابزاری از ارزشهای اسلامی ، افکار پیروان را به بیراهه نکشند .