معنویت بی‌سامان

فرقه پژوهی:

کتاب «معنویت بی‌سامان» نوشته صدیقه رمضانی تأملی جامعه شناختی بر معنویت گرایی جدید و چرایی گرایش آن در ایران است که به‌تازگی توسط شرکت چاپ و نشر بین الملل منتشر شده است.

این کتاب در چهار فصل معنویت گرایی جدید در عالم نظر، گفتگو با معنویت گرایان جدید ایرانی، وضعیت شهر تهران به مثابه مشتی از خروار و بررسی انتقادی روایت‌های ایرانی درصدد آسیب‌شناسی و معرفی شاخص‌های بومی و دلایل روی‌آوری افراد به معنویت‌گرایی جدید پرداخته است.

«معنویت بی‌سامان» در پی ریشه‌یابی علمی چرایی گرایش به معنویت‌گرایی جدید که ازجمله تهاجمات فرهنگی، الگوها و انگاره‌های شبه معنوی جدید در طبقات و گروه‌های اجتماعی است منتشر شده است؛ معنویت‌هایی که به تعبیر مقام معظم رهبری عرفان‌های کاذب و بدلی و به دنبال سیطره تفکرات الحادی و دکان‌داری معنوی هستند.

این‌کتاب برای پاسخ به پرسش‌های از این قبیل که گرایش معنویت گرایی جدید در میان ایرانیان چه ابعادی دارد و عوامل و زمینه‌های آن کدام اند و کنشگرانی که به آن گرایش می‌یابند چه ویزگی هایی دارند و نسبت این ویژگی‌ها با شرایط جامعه ایرانی کدام است علاوه بر متون و پژوهش‌های موجود به سراغ معنویت گرایان ایرانی و تحلیل مضمونی آنها، علل و زمینه‌ها و همینطور شاخص‌های دقیق متناسب با زیست بوم ایرانی رفته است و با مصاحبه‌های نیمه ساختار یافته سعی کرده است به این سوالات پاسخ دهد.

در بخشی از این‌کتاب می‌خوانیم:

زمینه دوم: عاطفه گرایی

عاطفه گرایی به معنای تاکید بر نقش عوامل انگیزشی و عاطفی در انجام یا ترک عمل است تا عوامل عقلانی و معرفت شناختی. عاطفه گرایان به آن عوامل اخلاقی اصالت می‌دهند که مبتنی بر هیجانات و عواطف باشند.

دین داری احساسی:

کنشگری که مبنای کنش دینی خود را حس خود قرار دهد و تنها برای برقراری نوعی ارتباط عاطفی با خداوند و بزرگان دینی به دین رجوع می‌کند دین داری اش احساسی است. چنین حالتی در گفت و گو با معنویت گرایان (حداقل در دوره دین باوری شأن) با عدم انتخاب آگاهانه دین و ساختن ریاضت‌هایی خود ساخته برای اعلام احترام خود در قبال خداوند و همچنین با برقراری ارتباط صرفاً عاطفی با دین و ترجیح برنامه‌های پرشور و حال به جلسات افزایش دهنده آگاهی دینی مشاهده شد.