رهبران و تشکیلات بهائیت توافق خود با رژیم صهیونیستی مبنی بر عدم حضور و فعالیت در سرزمین های اشغالی، در قبال دریافت حمایت های این رژیم برای حضور در سایر کشورها را به دستور پیامبرخوانده بهائی منتسب می کنند! این در حالیست که اسناد، حکایت از حضور و فعالیت بهائیان پس از پیامبرنمای بهائی و تا پیش از تشکیل دولت اسرائیل در فلسطین دارند.

ممنوعیت فعالیت و حضور بهائیان در اسرائیل، نه بخاطر دستور پیامبرنمای این فرقه، بلکه به سبب توافق تشکیلات بهائیت با صهیونیست ها بوده است. چنان که اسناد از فعالیت بهائیت در فلسطین پیش از تشکیل اسرائیل خبر می دهد!

نهاد رهبری تشکیلات بهائیت، دستور پیامبرنمای بهائی را علت ممنوعیت فعالیت تبلیغی و حتی زندگی بهائیان در فلسطین اشغالی معرفی می کند! بیت العدل مدعیست که ممنوعیت فعالیت بهائیت در اسرائیل به پیش از اشغال آن توسط رژیم صهیونیستی برمی گردد.

به عبارتی وقتی از مبلّغین بهائی پرسیده می شود که چرا در کنار اصرار خود به تبلیغ در ایران، از بهائی کردن صهیونیست ها اجتناب می کنید، علت آن را دستور بیت العدل بر اساس سیاست پیامبرخوانده بهائی معرفی می کنند: «بیت العدل اعظم از احباء خواسته است تا از تماس و ارتباط با اسرائیلی‌ها خودداری نمایند. وقتی شما دریافتید که فردی… اسرائیلی است… نباید او را تبلیغ به دیانت بهائی کنید… بر اساس سیاستی که از زمان حضرت بهاءالله دقیقاً رعایت می شده، بهائیان مرام خود را در اسرائیل تبلیغ نمی‌کنند. همچنین اگر افراد اسرائیلی در خارج از اسرائیل نیز باشند ولی قصد بازگشت به اسرائیل را داشته باشند هم مورد تبلیغ قرار نمی‌گیرند.»

اما بیت العدل در حالی مدعیست که ممنوعیت فعالیت بهائیت در فلسطین اشغالی به پیش از تشکیل دولت اسرائیل در سال 1948 م، یعنی در زمان حیات پیامبرنمای بهائی (متوفی 1892 م) برمی گردد که اسناد موجود، حکایت از فعالیت بهائیت در فلسطین (پیش از تشکیل اسرائیل) دارد.

چنان که بهائیان پیش از تشکیل رژیم غاصب صهیونیست، در فلسطین حضور داشته و از محفل محلی نیز برخوردار بوده اند! محفل حیفا که برخی گزارشات آن، حتی از سال ۱۹۳۶ م موجود است. اسناد به خوبی نشان می دهند که قبل از سال 1947 بهائیان در فلسطین محفل های روحانی داشتند و بعد  از آن، همه بهائیان از اراضی اشغالی اخراج شدند و هرگز کوچکترین اعتراضی در طول تاریخ خود نکردند!

اما سؤالی که تشکیلات بهائیت باید پاسخ دهد این است که: حضور بهائیان و فعالیت محافل این فرقه در فلسطین (پیش از تشکیل اسرائیل) بر خلاف دستور پیامبرنمای بهائی بوده یا ممنوعیت حضور و فعالیت بهائیان در اسرائیل و برای اسرائیلی ها مخالف خواست اوست؟! در هر دو صورت، پیشوایان و تشکیلات بهائیت بر خلاف خواست پیامبرنمای این فرقه عمل کرده اند! چه که او منع حضور و فعالیت بهائیان در فلسطین را طلب می کرد، چه خواستار حضور و فعالیت بهائیان بود.

در نتیجه بر خلاف ادعای بیت العدل، بهائیان تا پیش از تشکیل دولت اسرائیل، در فلسطین اشغالی حضور داشته و ممنوعیت اقامت و فعالیت آنان در اسرائیل، نه بخاطر دستور بهاء، بلکه به سبب توافق با رژیم غاصب صهیونیستی بوده است. توافقی که بر اساس آن، تشکیلات بهائیت از اقامت و فعالیت تبلیغی پیروانش در اسرائیل و برای اسرائیلی ها جلوگیری می کند و در عوض، حمایت های رژیم کودک کش از اماکن و تشکیلاتش در اسرائیل و از اعضایش در سایر کشورها را دریافت و به باور صادراتی اسرائیل بدل می شود.

پی‌نوشت:

. کانال تبلیغی تشکیلات بهائیت، به نقل از نهاد رهبری بیت العدل، پیام مورخ: 23 جون 1995 م.

. (نوشته ای از محفل محلی بهائیان در حیفا اسرائیل در سال ۱۹۳۶ .A report from LSA baha’i Haifa Israel 1936)