فرقه پژوهی برداشت از بهائیت در ایران:

سابقه بهائیت در دشمنی با مظاهر اسلامی، اهمیت شهر شیراز برای بهائیت، آنتی تز سازی برای سلام فرمانده، سابقه شبکه سازی های ضد دین و ضد انقلابی بهائیت در ایران، پیوستگی دستگیری عناصر بهائی پس از تجمع شیراز در این شهر؛ از شواهدی است که احتمال نقش آفرینی تشکیلات بهائیت در تجمع هنجارشکنانه شیراز را پررنگ می سازد.

پس از نفوذ گسترده سرود سلام فرمانده با مضمون مهدویت تلاش برای تقابل با جریان سازی انقلابی و مهدوی سرود سلام فرمانده به قدری بود که رسانه های همسو با بهائیت، از تجمع نوجوانان عمدتاً دهه هشتادی شیراز با عنوان اجتماع دهه نودی ها یاد کنند! غافل از آنکه تجمعات صدها هزار نفری چگونه قابل مقایسه با تجمع ده ها نفری است که اعضای بهائیت با شبکه سازی بتوانند ساماندهی کند.

چند روز پس از هنجارشکنی رسمی تعداد انگشت شماری نوجوان در شیراز که پس از برگزاری برنامه اسکیت بورد (ساعت 17 سه شنبه 31 خردادماه 1401) صورت گرفت، برخی گمانه زنی ها از نقش آفرینی پشت پرده تشکیلات بهائیت در این تابوشکنی آغاز شد.

آنچه مسلم است تابو شکنی و نفوذ در تجمعهات و موج سواری از سوی عناصر تشکیلاتی فرقه ضاله بهائیت با هدف تاثیر گذاری و بهره برداری در مخالفت با نظام مقدس جمهوری اسلامی در سالهای اخیر شدت گرفته است. تشکیلات بهائیت سعی دارد با کشاندن پیروان فرقه به این تجمعات و دستگیری آنان پروژه نخ نما شده مظلومیت نماِی را همچنان فعال نگه دارد.