فرقه

فرقه پژوهی:

کوتاه و خواندنی

ذات فرقه ها یک ذات شکاف زی است؛ یعنی ذاتا در جاهایی رشد و نفوذ می کنند که نظارت در آنها کم است.

به عبارت دقیق تر، هر نقطه ای از جامعه که در آن یک شکاف اجتماعی، فرهنگی، دینی یا اقتصادی وجود داشته باشد، به راحتی مورد حمله فرقه ها واقع شده و در این خلل، جایی پیدا کرده و خود را تحمیل می کنند.

اینها ابزارها و روش هایی هستند که فرقه ها عمدا خودشان در راستای اهداف خویش تولید می کنند.

برداشت شده از پیج اینستاگرام فرقه شناسی