فرقه پژوهی برداشت از بهائیت در ایران:

اداره اطلاعات و امنیت دولت ازبکستان در تجسّس­های جاری خود ۱۵ بهائی را به علّت تبلیغ کودکان و نوجوانان زیر ۱۶ سال به آئین بهائی دستگیر کردند. این کودکان که از شهرهای مختلف هستند بدون موافقت والدین خود تحت عنوان درسهای اخلاق به مرکز بهائی برده شده بودند.

تبلیغ

 این کودکان متعاقباً به یک مرکز بازسازی برده شده و سپس تحویل والدین خود شدند. پلیس تمام این جریانات را ضبط کرده است. اخیراً کشورهای آسیای میانه (CIS) فشار روی این فرقه را تشدید کرده­ اند. زیرا معتقدند این فرقه روابطی با اسرائیل داشته و موجب تخریب زیربنای اخلاقی جامعه می­شود. کشیشهای مسیحی نیز به تبلیغات بهائیان اعتراض کرده و نسبت به تبلیغات تحت عنوان درس اخلاق به کودکان مسیحی هشدار داده­ اند.