شرمان بهشتی

فرقه پژوهی:

چند وقتی است که خانم شرمان بهشتی همسر آزمایش مدعی قطبیت در فرقه متصوفه گنابادی همپای شوهر خود در فضای مجازی فعال شده و بر علیه قطب فعلی و اساسا جامعه سنتی فرقه مطالبی را منتشر میکند. طرفهای مقابل جریان افراطی هم کم نیاورده و شروع به انتشار سوابقی از این خانم نموده اند صرفنظر از وابستگی خانم شرمان بهشتی به خانواده باید دید ایشان در کجای فرهنگ مادر خود جای دارند؟ و اینکه این نوع فرهنگ با ادعای تصوف ایشان سازگاری دارد؟

به نظر ما و آنچه تا بحال دیدیم این نوع رفتار کلا با منش فرقه متصوفه گنابادیه ناسازگار و یا بهتر بگوئیم در تناقض است.