جرم و جنایت در فرقه

فرقه پژوهی:

کمتر فرقه ای را می توان یافت که جرمی در آن صورت نپذیرفته باشد. اکثر فرقه ها، انواع جرایم ارتکابی را انجام می دهند و در تحقق آن ها تاثیرگذارند تا صرفا اهداف فرقه ای خویش را محقق سازند. رسیدن به هدف با هر روش و ابزاری از شعارهای اساسی این گروه هاست. در درون فرقه، مریدان چنان مراحلی را تجربه می کنند که نتیجه آن پس از مدتی، دگرگونی فرد در اجتماع است.

هویت زدایی و تخریب شخصیت، بزرگترین جنایت فرقه ها علیه انسانیت است.

عمده ترین جرائمی که فرقه ها برای ایجاد یا ادامه حیات خود مرتکب می شوند:

سوءاستفاده جنسی؛ مواد مخدر؛ پولشویی و جرائم اقتصادی؛ کلاهبرداری؛ انحصار کالا و خدمات؛ جاسوسی؛ جعل مدرک و شخصیت