فرقه پژوهی:

اینروزها با گذشت چند روز از پرداخت یارانه ها به مردم بجای وارد کننده گان و اعتراضاتی که در چندین شهر انجام گرفت. به نظر میرسد با اجرای قانون کم کم مردم دریافته اند که پرداخت یارانه به آنها تاثیر موثر تری نسبت به پرداخت یارانه به وارد کنندگان در معیشت آنان دارد. لذا بدون در نظر گرفتن اهداف وب سایت قصد داریم بزبان ساده در دو قسمت بصورت موشن چگونگی اجرای قانون را برای مخاطبان بازگو نمائیم.

 

نمایش موشن ” به نفع مردم قسمت اول

نمایش موشن ” به نفع مردم قسمت دوم