سوال: ایجاد مکتب ها و مرام های انحرافی یکی از اهداف شوم قدرت های استکباری بوده است. در طی سال های اخیر فرقه های مختلف صوفیه در حال فعالیت گسترده تری گردیده و مراکزی را به عنوان پایگاه های خود بنا می سازند مستدعیست نظر خود را درباره صوفیه و مشارکت و ایجاد بناها و مراکز تبلیغی آنان و شرکت در محافل آنها بیان فرمایید.
تمام فرق صوفیه دارای انحرافانی هستند و شرکت در فعالیت های آنان و کمک به اهدافشان جایز نیست.
نظر به فعالیت های فرقه های انحرافی مانند اسماعیلیه، همکاری و مساعدت آنان در زمینه های مختلف چه صورت دارد؟
فرقه مزبور فرقه منحرفی است، با آنها همکاری نکنید.
سوال: حضور در خانقاه و شرکت در مجالس صوفیه و پیروی از دستور قطب و امثال آن چگونه است؟
عموم فرق صوفیه دارای انحرافاتی هستند. از آن ها و مجالس و محافلشان اجتناب کنید.