فرقه پژوهی برداشت از بهائیت در ایران : کتاب «سید علی‌¬محمد شیرازی(باب) و شورش بابی‌ها در مازندران» نوشته سینا فروزش توسط انتشارات سروش منتشر و راهی بازار نشر شد.

یکی از وقایع عصر محمدشاه و ناصرالدین‌شاه قاجار، ظهور و تداوم جریان بابی‌گری است؛ پدیده‌ای که محصول شرایط نابسامان سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران عصر قاجار بود و اگرچه با داعیه اصلاح و برون‌رفت جامعه از آشفتگی‌ها ظهور کرد، اما خود در ادامه، تبدیل به جریانی جزم و خشن شد که نه تنها راهگشا نبود، بلکه مانعی در حل مسائل موجود شد و بر التهابات و بحران‌های ایران عصر قاجاریه افزود.

کتاب «سید علی‌محمد شیرازی(باب) و شورش بابی‌ها در مازندران» از یک مدخل یا فصل مقدماتی و 3 بخش تشکیل شده است. در مدخل به اوضاع سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ایران در آستانه ظهور سیدعلیمحمد شیرازی پرداخته شده است، زیرا شناخت جریان اخیر بدون درک صحیح روح زمانه و تحولات ایران امری کاملاً ناممکن به‌نظر میرسد. هر کدام از بخشهای سهگانه، خود به چند فصل تقسیم میشوند.

بخش اول کتاب که مشتمل بـر 3 فصل است، بـه زندگـینامه، آثار و تألیفات، و اندیشه‌های تأثیرگذار بر افکار و آراء سیدعلی‌محمد شیرازی و آموزه‌های بابیان اختصاص دارد. بخش دوم مشتمل بر 3 فصل است و به زندگینامه رهبران بابی وقایع بدشت و مازندران، گردهمایی بدشت به‌عنوان نقطه عطف تاریخ بابیه و مقدمه شورش بابی‌ها در مازندران، و نیز اوضاع مازندران در آستانه شورش بابی‌ها می‌پردازد. در بخش سوم هم که در 4 فصل تنظیم و تدوین شده، شورش بابی‌ها در مازندران به روایت منابع بابی و تاریخ نگاری رسمی، ترکیب و خاستگاه اجتماعی بابیهای شرکت‌کننده در شورش مازندران و پیامدهای این شورش مورد واکاوی قرار می‌گیرد.

این‌کتاب به‌زودی با 306 صفحه منتشر می‌شود.