جذبی

فرقه پژوهی:

در آستانه یکم اسفندماه، سالگرد غائله خیابان گلستان هفتم و شهادت جمعی از مدافعین امنیت به دست دراویش؛ قطب فعلی این گروه خطاب به دراویش اپوزوسیون که به دنبال ایجاد فتنه و اغتشاش در کشور هستند، گفت: مرام درویشی با آنچه خارج نشینان می گویند متفاوت است.

دراویش افراطی

قطب فعلی دراویش با استناد به توصیه های سلطان حسین تابنده، تبعیت از جمهوری اسلامی ایران و مراجع عظام تقلید را به دراویش گنابادی یادآور شد.

در این بیانیه مهندس جذبی در تقابل با دراویش اپوزوسیون که به دنبال ایجاد فتنه و اغتشاش در کشور هستند، گفت: مرام درویشی با آنچه خارج نشینان می گویند متفاوت است.

وی با استدلال به آنچه در مکتوبات سلطان حسین تابنده آمده است، گفت: همه باید از انقلاب اسلامی که مبتنی بر مبنای دینی است و از پرچمدار بزرگ آن طرفداری نموده و پیروی کنند، فقرا باید بیش از دیگران در اشاعه دین حق و اسلام و تشیع کوشا باشند و با فساد و امور خلاف دین و اخلاق، مبارزه کنند. به گفته تابنده دراویش باید به سوی انقلاب دینی توجه داشته و از آن تخطی نکنند و تخلف از آن را به هیچ وجه جایز نشمارند.

این گفته ها توسط قطب دراویش گنابادی درحالی بیان می شود که عده از اقطاب خودخوانده این سلسله بارها فقرا را به دوری از مرام درویشی و انجام اغتشاشات فراخوانده اند.

با این وجود معلوم نیست که دراویش راه و رسم اقطاب گذشته خود را ادامه می دهند و یا با دراویش خارج نشین این فرقه همراه خواهند شد.